niedziela, 21 kwietnia 2024

Co zrobić, aby móc zagłosować w wyborach, mieszkając w Irlandii?

Co zrobić, aby móc zagłosować w wyborach, mieszkając w Irlandii?

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) daje prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej każdemu polskiemu obywatelowi, który:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

1.) W przypadku osób stale, lub czasowo przebywających poza granicami Polski powinny one zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2019 r., ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:
− nazwisko i imiona,
− imię ojca,
− datę urodzenia,
− numer ewidencyjny PESEL,
− adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
− adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
− numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

2.) Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Ambasada Polski w Dublinie zachęca do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY, jako najwygodniejszej i najbardziej efektywnej formy rejestracji: https://ewybory.msz.gov.pl

Rejestracja jest możliwa od 17 września 2019 r. do 10 października 2019 r. (włącznie)

Zgłoszeń można również dokonywać do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie:

  1. telefonicznie, nr tel.: (+353) 876042810 (telefon czynny w pn, śr-pt w godz. 11.00-17.00, wt w godz. 11.00-18.00);
  2. e-mailowo: dublin.wybory@msz.gov.pl (formularz do pobrania)
  3. pisemnie, na adres: 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8 (formularz do pobrania)
  4. ustnie w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie w godzinach przyjęć interesantów: https://dublin.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/kontakt/
  5. faksem, nr faksu: (+353) 1 872 77 92 (formularz do pobrania)

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

  1. e-mailowo: dublin.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8
  3. faksem, nr faksu: (+353) 1 872 77 92

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za potwierdzeniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Informacje o obwodach głosowania w Irlandii można znaleźć na stronie polskiej Ambasady w Dublinie TUTAJ

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama under post 332×425
Reklama under post 332×425